Буџетирање-планирање

Предвидувањето и проекциите за следните периоди се важни за носењето одлуки на компаниите. Галоп ДВ на своите клинети им обезбедува анализа и проекции на состојбите во Билансот на успех и Билансот на состојба со цел менџментот на нашите клинети може подобро да ги предвиди своите идни состојби во финансиските извештаи.

  • анализа
  • буџет и проекции за идни периоди