Администрација и админстрирање на документи

Галоп ДВ нуди админстративни услуги поврзани со пријава/одјава на вработени во АВРМ, подготовка на налози за плаќања, администрирање на пошта, аднистрирање на барања за исплата на дивиденда во странство, барања за ослободување од двојно оданочување и сл.

  • АВРМ
  • подготовка на вирмани
  • плаќања преку е-банка
  • пошта (евиденција и известување)
  • аднистрирање на барање во УЈП (дивиденда, задржан данок и сл.)