Администрација и админстрирање на документи

Галоп ДВ нуди админстративни услуги поврзани со пријава/одјава на вработени во АВРМ.

Буџетирање-планирање

Галоп ДВ на своите клинети им обезбедува анализа и проекции на состојбите во Билансот на успех и Билансот на состојба со цел менџментот на нашите клинети може подобро да ги предвиди своите идни состојби во финансиските извештаи.

Консалтинг

ГАЛОП ДВ со цел да им помогне и асистира во растот на своите клиенти нуди консултации и советување во делот на сметководството и финансиите.

Подготовка на финансиски извештаи

Финансиските извештаи се сликата на компаниите и врз основа на нив компаниите треба да ги носат нивните идни одлуки.

Пресметка на даночни обврски

ГАЛОП ДВ е фокусиран на вистинскиот пристап кон управување со даночните ризици, без оглед на видот на организацијата и индустријата во која се работи.

Пресметка на плата и социјални придонеси

Пресметка на плата и социјални продонеси преку современ систем за следење и анализа на трошоците.

Сметководствени услуги

Галоп ДВ нуди сметководствени услуги за домашни и странски компании кои работат во Македонија.