Повеќе од 25 години
искуство во работењето

Дигитален маркетинг

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

ПРЕДЛОГ- ЗАКОН за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

Предлог ‐ Законот за измени и дополнување на Законот за трговски друштва

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

Предлог Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

Важноста на следењето на основните средства

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2019 година е позитивен и изнесува 0,3%

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

Анализа на финансиски извештаи

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More

Тековно затварање на месец Август

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industr...
More